Het Traject

Wanneer u bij ons terecht komt werken wij volgens een bepaald behandeltraject.

1. Aanmelding

Bij de aanmelding zal er telefonisch of per e-mail contact met u zijn voor het maken van een afspraak.
De volgende dingen zullen wij dan met u bespreken:

 • Datum en tijd voor een intakegesprek
 • Uw en onze contactgegevens (telefoonnummers en adressen)

2. Intake

De eerste behandeling zal een intakegesprek zijn. Tijdens dit intakegesprek zal het volgende besproken worden:

 • Uw klacht
 • Hoe dit volgens u is ontstaan
 • Medische geschiedenis
 • Het verloop van de spraak- en taalontwikkeling (als dit van toepassing is)
 • De verdere ontwikkeling (motoriek, sociaal, algeheel)
 • Andere hulpverleners
 • Wat verwacht u van de logopedie

Wat moet u meenemen:

 • de verwijsbrief van de arts, dit mag via zorgdomein
 • de pas van de zorgverzekeraar
 • legitimatiebewijs (ID kaart, paspoort of uittreksel van het GBA)

3. Onderzoek

De eerst volgende behandelingen na het intakegesprek zal er onderzoek gedaan worden. Afhankelijk van de klacht zal dit 1 of meer behandelingen in beslag nemen. Naar aanleiding van de uitslagen van deze testen wordt er met u besproken hoe het verdere behandeltraject eruit gaat zien. Dit wordt vastgelegd in de behandelovereenkomst.

4. Behandeling

De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht.
Indien nodig zal de behandeling aan huis plaats vinden. Als het nodig is kan er met uw toestemming overleg plaatsvinden met de school van uw zoon/dochter of andere betrokken instanties.

5. Controle

Wanneer de klacht verholpen is zal u gevraagd worden na 3 tot 6 maanden terug te komen voor een controle afspraak. Er zal dan bekeken worden of de behandeling afgerond kan worden.

Aanvullend

Clïentenervaringsonderzoek

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Daarom voeren wij een cliëntervaringsonderzoek uit. Na afloop van de behandeling vragen wij of u mee wil doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Mediquest. Mediquest is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.

Mediquest nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld.

De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Klachtenprocedure

Sinds 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz), de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en als een aantal artikelen uit de Wet op de beriepen in de indicituele gezondheidszorg (Wet BIG). Voor meer informatie zie: WKKGZ
Als je klachten hebt over de logopedist van, of de bejegening door een van ons, dan is het aan te raden daar eerste met de desbetreffende logopedist over te praten. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl voor meer informatie.